One of the flint tool production strategies based on erratic flint, exemplified by Mesolithic materials from the Dobryń Mały 7 site (central-eastern Poland)

  • Piotr Mączyński Institute of Archaeology, University of Rzeszów. Śnieżyńskiego st. 5, 20-706 Lublin
Keywords: raw material, Baltic erratic flint, stone tool production, core axe blades, Mesolithic

Abstract


Baltic erratic flint is one of the most important stone raw materials used in the area of the Polish lowlands. Since its first description published in 1920 by Stefan Krukowski, generations of researchers continue to investigate the topic through studies on the characteristics of this raw material as well as processing successive collections of artefacts made of this flint. In this paper special attention is drawn to production strategy based on this type of raw material typical for Mesolithic inventories. It involves the use of natural flint chunks resulting from shattering of frost weathered concretions. With respect to the materials recovered from the 7 in Dobryń Mały site, it is reflected mainly in the production of core tools. However, to a much lesser extent, it is also present in the process of raw material selection for the production of blade and flake blanks.

References

Bienia, M. 2003, Czasy prehistoryczne, In: Północna Lubelszczyzna od pradziejów po wczesne średniowiecze, (Banasiewicz-Szykuła, E., Ed.), Skarby z Przeszłości 5, Lublin: p. 23-72. (in Polish) (“Prehistoric Times”).

Bienia, M. 2006, Dobryń Mały stan. 7 gm. Zalesie, woj. lubelskie AZP 60-89 stan. 22 Osada i cmentarzysko wielokulturowe epoka kamienia, młodszy okres przedrzymski (kultury jastorfska i przeworska) wczesne średniowiecze. Dokumentacja polowa z ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych w dniach 29 sierpnia – 12 września 2006 roku. Maszynopis przechowywany w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej: p. 26-27. (in Polish) (“Dobryń Mały site 7, commune of Zalesie, Lublin province, AZP(PAR) 60-89 site 22 Settlement and multicultural burial ground of the Stone Age, younger pre-Roman period (Jastorf culture and Przeworsk culture), early Middle Ages. Field documentation of rescue excavations carried out between August 29 - September 12, 2006”).

Bienia, M., & Żółkowski, S. 1993, Dobryń Mały st. VII gm. Zalesie, woj. Biała Podlaska. Badania wykopaliskowe 1993. Maszynopis przechowywany w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej: p. 1-4. (in Polish) (“Dobryń Mały site VII, commune of Zalesie, province of Biała Podlaska. Excavations in 1993”).

Bienia, M., & Żółkowski, S. 1995, Dobryń Mały st. VII gm. Zalesie, woj. Biała Podlaska. Badania wykopaliskowe 1995. Maszynopis przechowywany w archiwum Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej: p. 1-5. (in Polish) (“Dobryń Mały site VII, commune of Zalesie, province of Biała Podlaska. Excavations in 1995”).

Clark, G. 1967, The Stone Age Hunters, Publishing House “McGraw-Hill”, London, 92 p.

Cyrek, K. 1983, Surowce krzemienne w mezolicie dorzeczy Wisły i górnej Warty, In: Człowiek i środowisko w pradziejach, (Kozłowski, J.K., & Kozłowski, S.K., Eds.), Polish Scientific Publishers, Warsaw: p. 106-113. (in Polish) (“Flint raw materials during the Mesolithic period in the Vistula and upper Warta basins”).

Ginter, B., & Kozłowski, S.K. 1990, Technika obróbki i typologia wyrobów kamiennych paleolitu, mezolitu i neolitu, Polish Scientific Publishers, Warsaw, 28 p. (in Polish) (“Processing technology and typology of stone artefacts from the Paleolithic, Mesolithic and Neolithic periods”).

Kondracki, J. 2002, Geografia regionalna Polski. Polish Scientific Publishers, Warsaw, 291 p. (in Polish) (“Regional Geography of Poland”).

Kozłowski, S.K. 1989, Mesolithic in Poland. A New Approach, Warsaw University Press, Warsaw, 246 p.

Kozłowski, S.K. 1996, Early Postglacial Adaptations in Poland and Central Europe (Mesolithic/Epipaleolithic), In: The Mesolithic. Colloquia of the XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Forli (Italia), 8-14 September 1996, (Kozłowski, S.K., & Tozzi, C., Eds.), Publishing House “A.B.A. C.O.”, Forli: p. 149-162.

Krukowski, S. 1920, Pierwociny krzemieniarskie górnictwa, transportu i handlu w holocenie Polski, Wiadomości Archeologiczne 5: 185-206. (in Polish) (“Origins of flint mining, transportation and trade in the Holocene on Polish territory”).

Libera, J. 1995, Późny paleolit i mezolit środkowowschodniej Polski. Część pierwsza. Analiza. Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin: 48 p. (in Polish) (“The late Paleolithic and Mesolithic periods in central-eastern Poland. Part One. The Analysis”).

Mączyński, P. in press, Wykorzystanie krzemienia narzutowego przez społeczności mezolityczne na stanowisku w Dobryniu Małym 7, pow. bialski, na przykładzie wykopu numer 45, Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach 8: in press. (in Polish) (“Use of erratic flint by Mesolithic communities as exemplified by excavation unit no. 45 at the site Dobryń Mały 7, district of Bielsk Podlaski”).

Nitychoruk, J., & Gałązka, D. 2000, Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, arkusz 569-Rokitno (N-34-143-D). PIG, Warsaw. (in Polish) (“Detailed geological map of Poland 1:50 000, sheet 569-Rokitno”).

Wąs, M. 2005, Technologia krzemieniarstwa kultury janisławickiej, Monografie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego Vol. 3, Wydawnictwo Inicjał3, Łódź: p. 271. (in Polish) (“Flint technology of the Janislavice culture”).

Więckowska, H. 1985, Osadnictwo późnopaleolityczne i mezolityczne nad Dolną Narwią, Polskie Badania Archeologiczne 24, Publishing House „Ossolineum”, Wrocław: 110 p. (in Polish) (“Lower Narew Late Palaeolithic and Mesolithic settlement”).
Published
15-Mar-2014
How to Cite
Mączyński, P. (2014). One of the flint tool production strategies based on erratic flint, exemplified by Mesolithic materials from the Dobryń Mały 7 site (central-eastern Poland). Journal of Lithic Studies, 1(1), 187-195. https://doi.org/10.2218/jls.v1i1.769
Section
Research Articles