Flint artefacts from the Wielbark culture cemetery at Weklice, Site 7, Elbląg county

  • Magdalena Natuniewicz-Sekuła Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
  • Dagmara H. Werra Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
Keywords: Roman Period, Wielbark Culture, cemetery, Northeastern Poland

Abstract


In the Bronze Age flint was still being used throughout Europe. In the early periods of that age flint continued to play an important role in the economy in many areas, as evidenced by the numerous flint mines in use at the time as well as flint tools. In the Late Bronze and Early Iron Ages, flint still had an important place in the economies of communities living in East Central Europe. At the same time, analysis of late flint industries suggests that some of those had no utilitarian significance. The presence of flint, especially in inhumation graves from the cemetery at Weklice (used by communities of the Wielbark culture during the Roman Period) potentially adds to the debate about its significance. The cemetery at Weklice is the one of the best-known sites from the Roman Period in Poland. The graves are mostly equipped with local finds of metals: gold, silver, copper alloys, iron and amber as well as Roman imports (glass beads, vessels: glass, copper alloys). The collections comprise over of 4000 finds, however this number may change, as excavations in 2012 and 2013 revealed 22 flint artefacts. The presence of flint materials in a Roman Period cemetery admits several possible interpretations: 1) Those may be remnants of older settlements, with graves being dug into older strata and thus some of the specimens of flint could be in their secondary filling on the site; 2) Those may be remains of flint knapping activity by the Wielbark culture community; 3) Those may have been placed in the graves deliberately by the Wielbark culture community as an instance of an older custom involving the placing of flint in graves.

Author Biographies

Magdalena Natuniewicz-Sekuła, Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

PhD in the humanities

Medieval Archaeology Centre of the Baltic Lands
Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
Al. Solidarności 105, PL 00-140
Warsaw
Poland
Dagmara H. Werra, Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
Autonomous Research Laboratory for Prehistoric Flint Mining
Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences
Al. Solidarności 105, PL 00-140
Warsaw
Poland

References

Andrzejowski, J. 1998, Nadkole 2. A Cemetery of the Przeworsk Culture in Eastern Poland. Monumenta Archaeologica Barbarica Vol. 5, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Kraków, 268 p.
Balcer, B. 1997, Z badań nad krzemieniarstwem w epokach metali. In: Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Materiały sympozjum zorganizowanego w Warszawie 20-22 października 1994 r. (Lech, J. & Piotrowska, D., Eds.), Prace Vol. 2, Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych. Warsaw: p. 303-317. (in Polish) (“Research into the flint industry in the metal ages”)
Bienia, M. 2003, Czasy prehistoryczne. In: Północna Lubelszczyzna od pradziejów po okres nowożytny (Banasiewicz-Szykuła E., Ed.), Skarby z przeszłości Vol. 5, Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków, Lublin: p. 23-72. (in Polish) (“Prehistoric Times”)
Bogucka-Slaska, E. 1975, Uwagi o krzemieniarstwie poneolitycznym na Pomorzu Środkowym. Koszalińskie Zeszyty Muzealne, 5: 205-219. (in Polish) (“Remarks concerning postneolithic flint materials from Central Pomeranian”)
Felczak, O. 1984, Rożental, gm. Pelplin, woj. gdańskie, stanowisko 1 i 3. Informator Archeologiczny, (Konopka, M., Ed.) (Warsaw), 18: 33-34. (in Polish) (“Rożental, Pelplin district, Gdańsk voivodeship, site 1 and 3”) URL: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Informator_Archeologiczny_badania/Informator_Archeologiczny_badania-r1984-t18/Informator_Archeologiczny_badania-r1984-t18-s33-34/Informator_Archeologiczny_badania-r1984-t18-s33-34.pdf
Gawrońska, J. 2013, Materiały krzemienne z wielokulturowego cmentarzyska w Nowym Targu stan. 6, gm. Stary Targ. In: Wielokulturowe cmentarzysko w Nowym Targu stan. 6, gm. Stary Targ (Fudzińska, E. & Fudziński, P., Eds.), Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork: p. 293-328. (in Polish) (“Flint materials from multicultural cemetery in Nowy Targ, Site 6, Stary Targ commune”)
Hrapunov, I.N. (Храпунов, И.Н.) 2002, Могильник Дружное (III-IV вв. нашей эры).Monumenta Studia Gothica Vol. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłdowskiej w Lublinie, Lublin, 313 p. (in Russian) (“The Cemetery of Droozhnoye (3rd-4thcenturies)”)
Janek, D. 2003, Osiedle kultury łużyckiej w Elblągu-Modrzewinie w świetle zachowanych i dostępnych dziś źródeł archeologicznych. The manuscript of MA thesis in the library of Institute of Archaeology, Warsaw University, Warsaw, 151 p. (in Polish) (“The settlement of Lusatian Culture at Elbląg-Modrzewina in light of the preserved and today available archaeological sources”)
Januszek, K. 2012, Materiały krzemienne nawiązujące do wyrobów z późnego paleolitu z Suchacza, stan. 1, woj.warmińsko-mazurskie. Światowit, 7(48): 67-71 (Fasc. B (2006-2008): Archeologia pradziejowa i średniowieczna. Archeologia Polski). (in Polish) (“Flint materials referring to the Late Paleolithic from Suchacz site 1, Warmian-Masurian Voivodeship”)
Kaczanowska, M., Lech, J. 1977, The Flint Industry of Danubian Communities North of the Carpathians. Acta Archaeologica Carpathica, 17: 5-28.
Kasprzycka, M. 1998, Mierzeja Wiślana - powstanie, rozwój cieśniny. In: Adalbertus. Wyniki programu badań interdyscyplinarnych (Urbańczyk, P., Ed.), Adalbertus. Tło kulturowo-geograficzne wyprawy misyjnej św. Wojciecha na pogranicze polsko-pruskie Vol. 1, Warsaw: p. 35-48. (in Polish) (“Vistula Spit - creation, development of the strait”)
Kasprzycka, M. 1999, Tło paleogeograficzne osadnictwa Żuław Elbląskich w pierwszym tysiącleciu naszej ery. In: (Urbańczyk, P., Ed.) Adalbertus. Tło kulturowo-geograficzne wyprawy misyjnej św. Wojciecha na pogranicze polsko-pruskie Vol. 5, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warsaw, 194 p. (in Polish) (“The paleogeographical background of Elbląg Żuławy settlements in the first millennium AD”)
Kleemann, O. 1938, Die Funde des Elbinger Kreisesim Prussia-Museum. Elbinger Jahrbuch, 15: 23-33. (in German) (“The finds of the Elbinger Circle in the Prussia Museum”)
Kłosińska, E.M. 2012, Przyczynek do badań nad występowaniem przedmiotów krzemiennych, kamieni i skamielin w grobach ludności kultury łużyckiej na Lubelszczyźnie. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 33: 135-154. (in Polish) (“Contribution to the study of the occurrence of flint items, rocks and fossils in the Burias of the Lusatian culture in the Lublin region”)
Kropotkin V.V. (Кропоткин, В.В.) 1988, Могильники черняховской культуры. Москва, 184 p. (in Russian) (“The cemeteries of Czerniachov Culture”)
Kulczycka-Leciejewiczowa, A. 1979, Młodsze kultury kręgu naddunajskiego na ziemiach polskich. In: Prahistoria ziem polskich II: Neolit (Hensel, W., & Wiślański, T., Eds.), Ossolineum, Wrocław-Warsaw-Kraków-Gdańsk: p. 95-164. (in Polish) (“Middle Neolithic Danubian communities in Poland”)
Lech, J., & Piotrowska, D., Eds., 1997, Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Materiały sympozjum zorganizowanego w Warszawie 20-22 października 1994 r. Prace Vol. 2, Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych, Warsaw, 356 p. (in Polish) (“Studies of Flint-mining and Flint-working in the Bronze and Early Iron Ages. Proceedings of the flint sympodium held in Warsaw 20-22 October 1994”)
Lech, J., Piotrowska, D., & Werra, D.H. 2015 Between economy and symbol: flint in the Bronze Age in East Central Europe. In: Forging Identities. The Mobility of Culture in Bronze Age Europe Report from a Marie Curie project 2009-2012 with concluding conference at Aarhus University, Moesgaard 2012, Volume 1 (Suchowska-Ducke, P., Scott Reiter, S., & Vandkilde, H., Eds.), Archaeopress, Oxford: p. 221-229.
Libera, J., Florek, M. 2014, O używaniu krzemienia we wczesnym średniowieczu. In: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2013: streszczenia referatów XXX konferencji (Libera, J., & Zakościelna, Z., Eds.), Institute of Archaeology UMCS and Muzeum Lubelskie in Lublin, Lublin: p. 49-50. (in Polish) (“The use of flint in Early Middel Ages”)
Libera, J. & Zakościelna, A. 2006, Inwentarze krzemienne z grobów grupy południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych. In: Idea megalityczna w obrządku pogrzebowym kultury pucharów lejkowatych (Libera, J., &Tunia, K., Eds.), Institute of Archaeology an Ethnology Polish Academy of Science and Institute of Archaeology UMCS, Lublin-Kraków: p. 135-169. (in Polish) (“Flint inventories from the Graves of the South-Eastern group of the Funnel Beaker culture”)
Libera, J., & Zakościelna, A. 2013, Retusz rynienkowaty w eneolicie i wczesnej epoce brązu na ziemiach polskich. In: Retusz-jak i dlaczego? „Wieloperspektywiczność elementu twardzowego” / Retouch - how and what for? Multi-perceptiveness of stone tools (Nowak, M., Stefański, D., & Zając, M., Eds.), Prace Archeologiczne Vol. 66. Studia, Kraków: p. 215-239. (in Polish) (“Laminar retouch in the Eneolithic and Early Bronze Age in the territory of Poland”)
Libera, J., & Zakościelna, A., Eds. 2014, Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2013: streszczenia referatów XXX konferencji. Institute of Archaeology UMCS and Muzeum Lubelskie in Lublin, Lublin, 66 p. (in Polish) (“Archaeological researches in south-east Poland, western Belarus and Ukraine in 2013: abstracts of lectures of XXX conference”)
Madyda-Legutko, R. 1987, Die Gürtelschnallen der römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungzeitim mitteleuropäischen Barbaricum. BAR International Series Vol. 360, Archaeopress, Oxford, 233 p. (in German) (“ The belt buckles of Roman Period and early Migration Period in the Central European Barbaricum”)
Małecka-Kukawka, J. 2001, Między formą a funkcją. Treseologia neolitycznych zabytków krzemiennych z ziemi chełmińskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 254 p. (in Polish) (“Between Form and Function. Traseological Analysis of the Neolithic Flint Assemblages from Chełmno Land”)
Mączyński, P. 2014, Kilka uwag o zabytkach krzemiennych pochodzących z cmentarzyska Nejzacna Krymie. In: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2013: streszczenia referatów XXX konferencji (Libera, J., & Zakościelna, A., Eds.), Institute of Archaeology UMCS and Muzeum Lubelskie in Lublin, Lublin: p. 28-29. (in Polish) (“Remarks concerning flints from cemetery in Najzac, Crimea”)
Migal, W. 2002, Zamysł technologiczny wióra krzemiennego Winiar, gm. Dwikozy. In: Krzemień świeciechowski w pradziejach. Materiały z konferencji w Ryni, 22-24.05.2000 (Matraszek, B., & Sałaciński, S., Eds.), Studia nad Gospodarką Surowcami Krzemiennymi w Pradziejach Vol. 4, Semper, Warsaw: p. 255-266. (in Polish) (“Technoloical analysis of Winiary blade”)
Młynarczyk, H. 1982, Materiały krzemienne z grobowców kujawskich w Sarnowie, Gaju, Leśniczówce i Wietrzychowicach. Światowit, 35: 55-93. (in Polish) (“Flint materials of Kuyavian burrows in Sarnowo, Gaj, Leśniczówka and Wietrzychowice”)
Mogielnicka-Urban, M. 1997, Rola krzemienia w obrzędowości ludności kultury łużyckiej na przykładzie cmentarzyska w Maciejowicach, woj. siedleckie. In: Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Materiały sympozjum zorganizowanego w Warszawie 20-22 października 1994 r. (Lech, J., & Piotrowska, D., Eds.), Prace II, Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych. Warsaw: p. 277-287. (in Polish) (“The role of flint in the rites of Lausitz culture people, exemplified by the cemetery at Maciejowice, Siedlce voiv.”)
Natuniewicz-Sekuła, M., Okulicz-Kozaryn, J. 2011, Weklice.A Cemetery of the Wielbark Culture on the Eastern Margin of Vistula Delta (Excavations 1984-2004). Monumenta Archaeologica Barbarica Vol. 17, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Warsaw, 431 p.
Natuniewicz-Sekuła, & M. Werra, D.H. 2014, Materiały krzemienne z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Weklicach, stan. 7, pow. elbląski. Wiadomości Archeologiczne, 65: 197-210. (in Polish) (“Flint artefacts from the Wielbark Culture cemetery at Weklice, site 7, Elbląg County”)
Papiernik, P.& Rybicka, M. 2002, Annopol. Osada kultury pucharów lejkowatych na Pojezierzu Gostynińskim. Wydawnictwo Fundacji Badań Archeologicznych imienia Profesora Konrada Jażdżewskiego 6, Łódź, 214 p. (in Polish) (“Annopol. Funnel Beaker Culture settelemnt at Gostynin Lakeland ”)
Piotrowska, D. 1997, Problem występowania materiałów krzemiennych na cmentarzysku kultury łużyckiej w Gąsawie, woj. Bydgoskie. In: Z badań nad krzemieniarstwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Materiały sympozjum zorganizowanego w Warszawie 20-22 października 1994 r. (Lech, J., & Piotrowska, D., Eds.), Prace Vol. 2, Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pra- i Proto historycznych, Warsaw: p. 259-275. (in Polish) (“The issue of flint materials at the Lausitz culture cementary at Gąsawa, Bydgoszcz voiv.”)
Piotrowska, D. 2000, Krzemienie w grobach z pólpopielnicowych: przypadek czy rytuał? In: Kultura symboliczna kręgu pól popielnicowych epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej (Gediga, B., & Piotrowska, D., Eds.), Prace Komisji Archeologicznej Vol. 13,Biskupińskie Prace Archeologiczne 1, Warsaw-Wrocław-Biskupin: p. 293-330. (in Polish) (“Flints in the graves of the Urnfield culture: coincidence or ritual?”)
Stroceń, B., & Stroceń, L. 2014, Milne 5 – nowe cmentarzysko z późnego okresu rzymskiego na pograniczu wołyńsko-podolskim. In: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2013: streszczenia referatów XXX konferencji (Libera, J., & Zakościelna, A., Eds.), Institute of Archaeology UMCS and Muzeum Lubelskie in Lublin, Lublin: p. 26. (in Polish) (“Milne 5 - a new cemetery from the Late Roman Period on the border between Volhyn and Podolia”)
Wąs, M. 2012, Materiały krzemienne ze stanowiska Janów Pomorski 1. In: Studia nad Truso / Truso Studies I: Janów Pomorskistan. 1. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych w latach 2007-2008/Janów Pomorski site 1. Archaeological Rescue Excavations in 2007-2008/Od paleolitu do wczesnego okresu wędrówek ludów/From the Paleolithic to the early migration period (Bogucki, M., & Jurkiewicz, B., Eds.), Muzeum Archeologiczno Historyczne w Elblągu, Elbląg: p. 39-50. (in Polish) (“Flint materials from the site Janów Pomorski 1”)
Werra, D.H., & Natuniewicz-Sekuła, M. 2015, Flints in Iron Age graves: flints from the cemetery at Weklice, Elbląg County, Elbląg District, Northern Poland. In: International Symposium on Knappable Materials "On the Rocks", 7-11 September 2015, Barcelona, Abstracts (Mangado, X., Crandell, O., Sánchez, M., & Cubero, M., Eds.), Universitat de Barcelona, Barcelona: p. 66.
Zakościelna, A. 1996, Krzemieniarstwo kultury wołyńsko-lubelskiej ceramiki malowanej. Lubelskie Materiały Archeologiczne Vol. 10,Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 266 p. (in Polish) (“Flint-Working of the Volhyn-Lublin Painted Pottery Culture”)
Published
15-Sep-2016
How to Cite
Natuniewicz-Sekuła, M., & Werra, D. (2016). Flint artefacts from the Wielbark culture cemetery at Weklice, Site 7, Elbląg county. Journal of Lithic Studies, 3(2), 579-596. https://doi.org/10.2218/jls.v3i2.1399