Khalil, Zarjina Tarana, North South University, Dhaka, Bangladesh