Kementchedjhieva, Yova, The University of Edinburgh, United Kingdom