Parks, Tyler, University of Edinburgh, United Kingdom