Koukopoulos, Nikolaos Koukopoulos, The University of Edinburgh, United Kingdom