Kobialka, Michal, University of Minnesota, United States