Bonizzi, Bruno, University of Hertfordshire, United Kingdom