Shenoy, Aniruddh, University of Birmingham, United Kingdom