[1]
P. Kumar, “NOTES ON RITUAL AS HAUNTING // RITUAL AS HEALING”, FORUM, vol. 34, no. 1, Oct. 2023.