Zall, C. “Variation in Gaelic Storytelling”. Scottish Studies, Vol. 35, Dec. 2010, p. 209, doi:10.2218/ss.v35.2695.