Zall, C. (2010) “Variation in Gaelic Storytelling”, Scottish Studies, 35, p. 209. doi: 10.2218/ss.v35.2695.