ZALL, C. Variation in Gaelic Storytelling. Scottish Studies, v. 35, p. 209, 31 dez. 2010.