Zall, C. (2010). Variation in Gaelic Storytelling. Scottish Studies, 35, 209. https://doi.org/10.2218/ss.v35.2695