(1)
Zall, C. Variation in Gaelic Storytelling. SS 2010, 35, 209.