(1)
Ó Maolalaigh, R. Am Buadhfhacal Meadhan-Aoiseach Meranach Agus Mearan, Mearanach, Dàsachdach, Dàsan(n)ach Na Gàidhlig. SS 2017, 37, 183 - 206.