[1]
Zall, C. 2010. Variation in Gaelic Storytelling. Scottish Studies. 35, (Dec. 2010), 209. DOI:https://doi.org/10.2218/ss.v35.2695.